Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Erediensten Erediensten
Iedere kerkdienst vertelt een verhaal. Het begint met het lied, soms een morgenlied, in ieder geval iets om de stem mee op te warmen en 'binnen te komen'. Dan nemen we een moment om stil te zijn, spreken we woorden van bemoediging en zingen we (biddend) de intochtspsalm.
Die brengt ons bij een eerste poort: de Wet. Zo betreden we de verbondsruimte van God. Niemand kan dat zonder schuld te belijden. Daarom klinkt van Christuswege ook de nodiging om verder te gaan: de genadeverkondiging. Die we beamen met een loflied.
Het daaropvolgende gebed brengt ons bij de tweede poort: het Evangelie. Een lector leest voor uit de Bijbel. Dit is één van de heiligste momenten in iedere kerkdienst: we luisteren naar de Heilige Schrift. De kinderen krijgen met een 'Brammetjeverhaal' een voorproefje van hun nevendienst.
Dan volgt de preek. Die moet het Evangelie uitdelen, ons tot hoorders van Jezus Christus maken. Om Hem gaat het: om wie Hij is, om wat Hij geeft, en om wat Hij vraagt. Rond zijn Woord vormt zich de Onzichtbare Kerk. Geloof kun je immers niet zien. Van een ander niet. En vaak van jezelf ook niet. Alleen God ziet het.
Is dat het? Nee. Want deze onzichtbare geloofskerk wil op uitdrukkelijk bevel van Christus zelf zichtbaar worden. En wel in de Maaltijd des Heren. Waar brood en wijn als tekenen van Christus’ lichaam en bloed worden gedeeld, wordt Gods Koninkrijk zichtbaar. De sacramenten voegen de onzichtbare geloofsgemeenschap zichtbaar samen.
Die zichtbaarheid heeft ook een riskante zijde, want niet wijzelf ontvangen Christus’ lichaam en bloed, maar alleen ons geloof in ons kan dat doen. Vandaar die lastige waarschuwing: eet jezelf geen oordeel. Alles komt op het geloof aan: alleen door het geloof ontvangen wij Christus en zijn heil. En ook alleen in het geloof geven wij onszelf volkomen aan Hem over. Zo wordt waar wat Paulus schrijft: 'Ikzelf leef niet meer, maar ​Christus​ leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de ​Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.' (Galaten 2:20).
                                                                                                                                                                             Ds. G. de Lang
 
 
Morgendiensten Morgendiensten
Het najaar begint met een serie diensten over koning David (september-november). Vanaf Advent begint jaargang A van het oecumenisch leesrooster. Daarin vormt het Matteüsevangelie de rode draad.
lees meer »
 
Avonddiensten Avonddiensten
De avonddiensten in het komende seizoen hebben als verbindend thema
'De Kwistige Geest'. Daarmee wordt de Heilige Geest bedoeld, met de gedachte: God deelt die Geest zeer overvloedig uit. Hij verspilt zijn Heilige Geest zelfs, zou je kunnen zeggen, zó royaal heeft Hij zijn Geest uitgestort 'op alle vlees'
(Joël 2:28, NBV 3:1) .
 • De avonddiensten vinden plaats op: 15-09-19 (vesper ter afsluiting van de startzondag), 27-10-19, 24-11-19 (viering Heilig Avondmaal), 26-01-20, 23-02-20 (viering Heilig Avondmaal), 29-03-20 en 26-04-20.
  Ook zijn er diensten op bid- en dankdag, op Goede Vrijdag en op oudejaarsavond. 
 
Bijzondere diensten Bijzondere diensten
Hieronder vindt u een kort overzicht van de bijzondere diensten:
* 15-09-19: Startdienst                               
* 20-10-19: Heilig Avondmaal                   
* 06-11-19: Dankstond (19.30 uur)             
* 10-11-19: Jeugddienst                             
* 24-11-19: Laatste zondag kerkelijk jaar 
* 25-12-19: Kerst                                         
* 31-12-19: Oudejaarsdienst (19.00 uur)    
* 19-01-20: Heilig Avondmaal 
* 09-02-20:Jeugddienst
* 11-03-20: Bidstond (19.30 uur) 
* 10-04-20: Goede Vrijdag / Heilig Avondmaal (19.30 uur)
* 12-04-20: Pasen
* 21-05-20: Hemelvaartsdag (9.30 uur)
* 31-05-20: Pinksteren (Bevestiging lidmaten)
* 05-07-20: Overstapdienst     
* 12-07-20: Heilig Avondmaal
 
Stiltevieringen Stiltevieringen
Ter voorbereiding op het Kerstfeest houden we 4 x een stilteviering op de donderdagavonden 28 november en 5, 12 en 19 december 2019.
Ter voorbereiding op het Paasfeest is er in de Stille Week 5 x een stilteviering op 6, 7, 8, 9 en 11 april 2020.
Op Goede Vrijdag 10 april 2020 vieren we het Heilig Avondmaal.
 
Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal
Wij hopen  het Heilig Avondmaal te vieren op:
20-10-19 (morgendienst); 24-11-19 (avonddienst);
19-01-20 (morgendienst); 23-02-20 (avonddienst);
10-04-20 (Goede Vrijdag) en 12-07-20 (morgendienst).

In 'De Molenhof' wordt het Heilig Avondmaal gevierd op 20-10-19; 19-01-20; 10-04-20 en 12-07-20, telkens 's middags om 16.00 uur. Gemeenteleden die verhinderd zijn om het Avondmaal in de kerk mee te vieren, zijn hierbij ook van harte welkom.
 
lees meer »
 
Kerstsamenzangavond Kerstsamenzangavond
Met Kerst wordt er door de drie plaatselijke kerken een interkerkelijke koor- en samenzangavond georganiseerd in onze kerk op:

Dinsdagavond 24 december 2019 om 19.30 uur.
 
Jeugddiensten Jeugddiensten
De jeugddiensten worden voorbereid door de dienstdoende voorganger samen met een aantal jongeren uit de gemeente.


Het komende seizoen staan de volgende jeugddiensten op het rooster:
10-11-19 met als voorganger ds. G. de Lang.
09-02-20 met als voorganger ds. G. de Lang.
 
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
De groepsindeling voor het seizoen 2019/2020 is als volgt:
 • De kinderen die op de basisschool in groep 1 t/m 4 zitten gaan eerst met hun ouders of bekenden naar de kerk. Onder het voorspel van het lied vóór de preek gaan zij met de dienstdoende leiding naar gebouw
  'De Rank' en komen vervolgens niet meer terug in de kerk.
 • Voor de kinderen die op de basisschool in groep 5 t/m 8 zitten is er kindernevendienst tijdens de preek. Aan het begin van de kerkdienst gaan de kinderen bij hun ouders of bekenden zitten. Onder het voorspel van het lied vóór de preek gaan ze naar de consistorie en tijdens het lied na de preek komen de kinderen weer in de kerk. Op de laatste zondag van de maand is er voor deze groep geen kindernevendienst.
 • In beide groepen wordt gewerkt met vaste leidsters, die bij toerbeurt dienst doen.
 • Er wordt gebruikgemaakt van de methode 'Vertel Het Maar'.  
  De kinderen horen zo op een begrijpelijke manier een bijbelverhaal en maken vervolgens een bijpassende verwerking.
 • In de zomer- en kerstvakantie en op Hemelvaartsdag is er tijdens de preek kindernevendienst voor alle basisschoolkinderen van groep 1 t/m 8.
 • De gezamenlijke kerstviering met
  ouders en belangstellenden is dit jaar
  op 25 december 2019 (1e kerstdag)
  om 15.00 uur in de kerk.
Contactpersoon  voor de kindernevendienst is:
Annette van Hove-Scheele, Groot Cambrondijk 1, Vogelwaarde,
tel. 0114-671231, e-mail: fam.vanhove@hotmail.com
 
Youth.come (nevendienst 12+) Youth.come (nevendienst 12+)
Voor onze 12-plussers is er de youth.come.
Ze komen bij elkaar op iedere laatste zondag van de maand, als er geen nevendienst is voor de oudste groep.
De youth.come wordt gehouden in het jeugdhonk van gebouw 'De Rank'.
De jongeren komen na de preek niet terug in de kerk.
Ook de youth.come maakt gebruik van de methode 'Vertel Het Maar'.
De bijeenkomsten worden verzorgd door de leiding van de kindernevendienst.

 
Contactpersoon voor de kindernevendienst en de youth.come is:
Annette van Hove-Scheele, Groot Cambrondijk 1, Vogelwaarde,
tel. 0114-671231, e-mail: fam.vanhove@hotmail.com
 
Kinderoppas Kinderoppas
Tijdens de morgendiensten wordt er kindercrèche gehouden in gebouw 'De Rank'. Op het rooster staan voor elke zondagmorgen 2 (jonge) dames - onder wie altijd een volwassene - die twintig minuten van tevoren aanwezig zijn om onze kleintjes van 0 tot 4 jaar op te vangen.

Contactpersoon voor de crèche is:
Marja Westerbeke-Wolfert,
tel. 432979, e-mail: deveerhoek@gmail.com  
 
Heilige Doop Heilige Doop
Ouders die de wens hebben om hun kind te laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant. Vervolgens zal    dan een afspraak worden gemaakt door de predikant en de wijkouderling voor één of meerdere doopbezoeken, waarbij wordt gesproken over de waarde en betekenis van de Heilige Doop voor kinderen én ouders.
 
Weeksluiting 'De Molenhof' Weeksluiting 'De Molenhof'
Iedere vrijdagmiddag om 16.00 uur wordt er een weeksluiting gehouden in zaal 'Het Spiegelatelier' van verzorgingshuis 'De Molenhof'.

Voorafgaand is er vanaf 15.15 uur een kopje koffie of thee.
De weeksluitingen worden bij toerbeurt verzorgd door de plaatselijke kerken.
 
 
Huwelijksinzegening Huwelijksinzegening
Als bruidsparen een kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk in de kerk wensen en/of medewerking van de predikant daarbij vragen, dan wordt het op prijs gesteld dat ze tijdig contact opnemen met de predikant. Het is van belang om bij de vaststelling van datum en tijd van de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis, de receptie e.d., ook de beschikbaarheid van de predikant en de reservering van de kerk te betrekken. Ter voorbereiding op de huwelijksdienst heeft de predikant enkele ontmoetingen met het bruidspaar.
 
 
Rouwdienst Rouwdienst
Voor het regelen van een kerkelijke begrafenis is het gewenst dat de familie zo spoedig mogelijk na een overlijden contact opneemt met de predikant en bij diens afwezigheid met de scriba. Zowel het kerkgebouw als gebouw 'De Rank' staan ter beschikking voor het houden van een rouwdienst.
 
 
Dienst beluisteren Dienst beluisteren
De diensten kunnen gelijktijdig en achteraf worden beluisterd. Klik hier.
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Voor mensen die vervoer naar de kerkdienst nodig hebben is er de ophaaldienst.
Zowel gemeenteleden uit 'De Molenhof' en
het woonzorgcomplex 'Onder de Wieken', als
uit het dorp en omstreken kunnen hiervan gebruikmaken.
In het kerkblad staan de namen en telefoonnummers van de ophalers vermeld. Indien u al regelmatig gebruik maakt van de ophaaldienst wordt u automatisch opgehaald. Indien u incidenteel wenst te worden opgehaald, dan kunt u de 'ophaler van dienst' bellen, die in het kerkblad vermeld staat.
 
 
Ringleiding Ringleiding
In ons kerkgebouw is een ringleiding aanwezig. Deze ligt rondom het middenschip. Voor een optimaal resultaat neemt u het best plaats vanaf ongeveer een meter vanaf de zijkanten en verder naar het midden.
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 17-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 31-10-2021 om 19:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 03-11-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Beroepingswerk
Eind mei heeft onze gemeente een beroep uitgebracht op ds. A. Slingerland te Klundert. Na een bezoek aan onze gemeente en na ommekomst van de beslistermijn heeft het echtpaar Slingerland ons laten weten het beroep niet te kunnen aannemen. De commissie zet haar zoektocht voort.
 
Beroepingswerk
Eind mei heeft onze gemeente een beroep uitgebracht op ds. A. Slingerland te Klundert. Na een bezoek aan onze gemeente en na ommekomst van de beslistermijn heeft het echtpaar Slingerland ons laten weten het beroep niet te kunnen aannemen. De commissie zet haar zoektocht voort.
 
Na het afscheid...

Lieve mensen in Zaamslag, wat een geweldig lief en mooi afscheid was dat op zondag 10 januari.
  meer
 
Oost Europacomité bezocht Vinogradovo
Een afvaardiging van het Oost-Europacomité bezocht onlangs onze zustergemeente in Vinogradovo (Oekraïne).
  meer
 
Oost-Europacomité steunt alternatieve gaarkeuken
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.